Кога и защо трябва да издаваме фактури?

Като лице, което има данъчни задължения, сте задължени да генерирате фактура за всяка доставка на стока или услуга, освен когато доставката е документирана с протокол съгласно чл. 113 от Закон за ДДС (ЗДДС). Правилата за фактуриране се прилагат за всички, които се занимават с независима икономическа дейност, включително търговци, земеделски производители, лица от свободни професии и физически лица. Независимо дали сте регистрирани по ДДС или не, вие сте задължени да издавате фактури.

Фактурата трябва да бъде издадена във формат на хартиен носител или в електронен формат и да бъде предоставена в два екземпляра - един за получателя и един за вас като доставчик. Издаването на фактура трябва да стане не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, което обикновено е датата на продажбата или извършването на услугата, или от получаване на авансово плащане.

За вътреобщностни доставки, включително случаите на авансово плащане, вие трябва да издадете фактурата не по-късно от 15-тия ден на месеца, следващ месеца, в който е възникнало данъчното събитие съгласно чл. 113, ал. 5 от ЗДДС.

Издаването на фактура не е задължително, но същевременно не е и забранено в следните случаи, както е определено в чл. 113, ал.3 от ЗДДС:

  • За доставки, при които получателят е данъчно незадължено физическо лице.
  • За доставки на финансови и застрахователни услуги съгласно чл. 46 и 47 от ЗДДС.
  • При продажби на самолетни билети.
  • За безвъзмездни доставки.
  • За доставки на услуги по електронен път от лица, неустановени в общността.
  • При доставки от нерегистрирани по закона физически лица, различни от еднолични търговци, когато издаването на документ не е задължително според Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). В този случай се издава документ съгласно специален закон, или се предоставя сметка за изплатени суми или документ съгласно чл. 9 от ЗДДФЛ.

В случай, че като доставчик или получател желаете издаването на фактура в някои от посочените ситуации, е необходимо да предоставите съдействие на другата страна за издаването й.