<< Назад

Правни отношения


Общи условия за ползване на системата

"МИКСО АПС" ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията с ЕИК: 203732032, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к: 1715; р-н Младост, ж.к. "Младост" 4, бл.421, вх.1, ет.5, ап.14, тел: 0876 098 293, електронен пощенски адрес: contacts@billbox.com и е лице регистрирано по Закон за данъка върху добавена стойност.

Моля, прочетете Общите условия за ползване на системата BillBox.bg преди да използвате уебсайта и ако сте съгласни с тях, отбележете съгласието си чрез маркиране на чек бокса пред текста: "Съгласен съм с Общите условия". След извършване на това отбелязване и натискане на виртуалния бутон се счита, че сте запознат с Общите условия и се задължавате да ги спазвате.

Ако не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в настоящите "Общи условия" и "Политиката за поверителност", вие не трябва да използвате този уеб сайт. В случай, че имате някакви въпроси във връзка с настоящите Общи условия, моля да се свържете с нас чрез посочените координати.

Услугите, предоставяни чрез системата BillBox.bg са предназначени за бизнеса в България, а именно търговци и други стопански субекти, извършващи търговска дейност.

Настоящият документ съдържа Общи условия за ползване на предоставяните от "МИКСО АПС" ЕООД чрез системата BillBox.bg услуги и урежда отношенията между "МИКСО АПС" ЕООД (наричано по-долу за краткост "Доставчик") и всяко едно от регистрираните лица в системата BillBox.bg., (наричано по-долу за краткост "Потребител")

 

 1. Дефиниции

  При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

  Доставчик е "МИКСО АПС"ЕООД с ЕИК 203732032

  Абонатът е всяко юридическо лице; едноличен търговец; лице, упражняващо свободна професия или друг стопански субект, извършващ търговска дейност, който използва някоя от платените услуги, предоставяни от Доставчика или ползва услуга от Доставчика безплатно в тестовия период от 1 месец. Договорът се сключва с Абоната.

  Потребител е юридическо лице или дееспособно физическо лице, регистрирано в системата, което е създало свой потребителски профил в системата, и което от името и за сметка на Абоната, по силата на упълномощаване или наемане от Абоната, използва услугите, уебсайта/и/или информационните системи на Доставчика. Потребителят може да е абонат или да не е абонат на доставчика, а да има само регистриран профил.

  BillBox.bg е уеб-базирана система, собственост на Доставчика, предназначена за сигурно изпращане и получаване на електронни фактури, която дава възможност на регистрираните потребители да създават, изпращат, получават, преглеждат, потвърждават получаването и да съхраняват електронни фактури и други електронни документи, издадени от различни издатели и предназначени за различни получатели.

  Услуги са предоставените на регистрираните потребители посредством системата BillBox.bg възможности за създаване, изпращане, получаване, преглеждане, потвърждаване на получаването и съхранение на електронни фактури и други електронни документи, както и други услуги, предмет на непрекъснато развитие и допълване. Част от услугите, предоставяни чрез системата са безплатни, а друга част са платени, като конкретните условия за предоставянето им са описани в настоящите Общи условия.

  Индивидуален договор е договор, който има за предмет предоставяне от страна на доставчика на съответната услуга.

  Уебсайт е съвкупност от интернет страници или платформа, чрез която се предоставят съответните услуги.

  Електронен документ е електронен документ по смисъла на "Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги" (ЗЕДЕУУ)

  Издател е всяко юридическо или физическо лице, което изпраща електронна фактура или друг електронен документ, издаден от него, посредством системата BillBox.bg

  Тестов период е период, през който абонатът може да изпробва услугата на доставчика безплатно (освен ако не е уговорено друго)

 2. Съдържание и обхват на Общите условия
  1. Настоящите Общи условия определят правата и задълженията на Доставчика и Потребителя във връзка с използване на Услугите на Доставчика, които са достъпни на уебсайта.
  2. Предпоставка за използване на дадена услуга е непрекъсната интернет връзка със сървърите на Доставчика на услугите. Абонатите сами осигуряват и установяват тази връзка, посредством собствени устройства.
  3. Използване на която и да е услуга, достъпна чрез уебсайта се подчинява на настоящите Общи условия за ползване. Всички други Общи условия са невалидни, освен ако не са уговорени писмено между Абоната и Доставчика. Нищожността на някоя от клаузите, съдържащи се в настоящите Общи условия не води но нищожност на друга клауза или на условията като цяло.
  4. Услугите, предлагани от доставчика са предназначени за търговци и други стопански субекти, извършващи търговска дейност, поради което услугите предоставяни чрез уебсайта ще са достъпни изключително за бизнес клиенти, а не за потребители по смисъла на ЗЗП и следователно използването на услугите не е предмет на законодателството за защита на потребителите.
 3. Цели на настоящите Общи условия. Технически стъпки по сключване на договор

  Целта на настоящите "Общи условия" е да се уредят отношенията между потребителите и доставчикът на уебсайта, както по отношение на използването на уебсайта, така и относно сключване на договори с абонатите на уебсайта, относно предоставяните услуги.

  Технически стъпки по сключване на договор

  1. За да използва някоя от услугите, достъпни чрез уебсайта и да сключи индивидуален договор с доставчика е необходимо ползвателят на уебсайта да създаде свой потребителски профил.
  2. Освен ако изрично не е уговорено друго, настоящите Общи условия за ползване влизат в сила само след успешно приключване на процедурата по регистрация, което става с потвърждението на Доставчика до Потребителя (по имейл) за успешна регистрация. С кликване върху приемането на Условията за ползване ползвателят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.
  3. След успешно приключване на процедурата по регистрация, потребителят може успешно да влезе в системата като въведе своето потребителско име и парола. След успешното влизане в системата потребителят избира услугата, която желае да ползва и вида абонамент, като по този начин отправя електронно изявление за сключване на индивидуален договор с доставчика относно избраната услуга. Потребителят има възможност да избере начин на плащане. Възнаграждението се заплаща авансово по един от възможните начини за плащане, посочени в платформата. След заплащане на възнаграждението, индивидуалният договорът се счита за сключен и доставчикът дължи изпълнение.
  4. С приемането на настоящите Общи условия и сключването на индивидуален договор за съответната услуга, заявена чрез платформата потребителят възлага, а доставчикът се задължава да я изпълни. Договорът се сключва на български език.
  5. Потребителят и доставчикът се съгласяват, че всички изявления по между им във връзка със сключването и изпълнението на договора могат да бъдат извършени по електронен път и чрез електронни изявление по смисъла на Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и чл.11 от Закон за електронната търговия.
  6. Чрез регистрацията си в системата, Потребителят дава изрично съгласие, че доставчикът може да обработва лични данни на потребителя с цел предоставяне на услугите в съответствие с GDPR.
  7. Предпоставка за регистрация е Потребителите да са дееспособни физически лица и да имат навършени 18 години, да са еднолични търговци, законни представители на юридическо лице, служители на компания или упълномощени лица, които имат правото на представителство, свободни професии и други и да използват услугите само за бизнес цели. На непълнолетни лица се забранява регистрация. В случай на юридическо лице, регистрация се извършва от неговия законен представител или от друго лице, упълномощено да представлява търговеца.
 4. Характеристика и обхват на услугите, предоставяни от доставчика

  Услугите, предоставяне посредством системата BillBox.bg дават възможност на регистрираните потребители да създават, изпращат, получават, преглеждат, потвърждават получаването и да съхраняват електронни фактури и други електронни счетоводни документи, издадени от различни издатели и предназначени за различни получатели.

  Част от услугите, предоставяни чрез системата са безплатни, а друга част са платени, като конкретните условия за предоставянето им са описани в настоящите Общи условия.

  Услугите се предоставят онлайн посредством клиентска платформа.

  Точният обхват и съдържание на услугите ще се определя от абонаментния план, за който абонаментът се сключва между Абоната и Доставчика. Подробна спецификация на абонаментните планове и цените е публикувана на уебсайта на Доставчика срещу всеки един абонаментен план.

  Доставчикът дава възможност на Потребителя да ползва безплатен пробен достъп до дадена услуга за предварително определен период от време. В рамките на тестовия период използването на Услугата е безплатно. Ако потребителите желаят да продължат да ползват Услугата след изтичане на тестовия период, те трябва да се абонират за избрания от тях абонаментен план. Ако не се абонират след изтичане на тестовия период, Услугата може да продължи да се използва в ограничената й безплатна версия.

  Доставчикът предлага услугите си под формата на Абонамент, сключен между Абоната и Доставчика.

  Абонаментите, между които може да избират потребителите са годишни (сключват се за една година) и месечни (сключват се за един месец).

  При годишните абонаменти - абонамента се заплаща предварително и абонатът може да използва услугата в продължение на 1 година.

  При месечните абонаменти абонамента се заплаща предварително месец за месец.

 5. Права и задължение на потребителя
  1. Потребителят се задължава да използва уебсайта законосъобразно и в съответствие с настоящите Общи условия. Потребителят отговаря за всички, извършени от него незаконосъобразни действия във връзка с използване на уебсайта.
  2. Потребителят няма право да нарушава работата на мрежи и сървъри, които са свързани с услугите и да пречи за тяхното предоставяне.
  3. Потребителят няма право да разстройва функционалността на уебсайта.
  4. Потребителят няма право да се опитва да получава неразрешен достъп до сървърите, поддържани от доставчика.
  5. При регистрацията си Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни идентификационни данни и всички други изискуеми от електронната форма за регистрация данни. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя при регистрация са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни, Доставчикът има право да прекрати или спре незабавно предоставяне на услугите, както и поддържането на регистрацията на потребителя.
  6. Потребителят може да използва Услугите само за целите, за които са предназначени.
  7. Когато използва Услугите Потребителят е длъжен да спазва действащото законодателство в Република България и Европейския съюз.
  8. Потребителят е длъжен да избере сигурна и силна парола за вход, да полага всички грижи за нейното опазване, да не я прави достояние на трети лица и да уведоми незабавно доставчика в случай на осъществен неправомерен достъп, както и вероятност за такъв. Потребителят също така е длъжен да гарантира, че е въвел своя имейл адрес правилно, тъй като това е необходимо за възстановяване на паролата, в случай, че я загуби случайно. В случай на загуба или кражба на парола, Потребителят е длъжен незабавно да информира Доставчика, който може да съдейства за определяне на нова парола и да проследи евентуалното проникване в данните на Абоната, използвайки специална процедура за възстановяване на забравена парола. Тази процедура се автоматизира посредством изпращане на Потребителя на еднократна връзка, която предвижда Потребителя да кликне и след това сам да зададе нова парола на защитена страница. В случай, че Потребителят не е въвел правилно своя имейл адрес, той не може да получи новата парола автоматично, както е описано по-горе и възстановяването на новата парола ще трябва да бъде поискано от Доставчика в писмена форма от Абоната. Потребителят носи пълна отговорност за опазване на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
  9. Потребителят е длъжен да не използва услугите по злонамерен начин, противоречащ на българското законодателство и да се въздържа от дейности, които биха възпрепятствали функционирането на Услугите, предоставяни чрез уебсайта. Потребителят е длъжен да не предприема никакви мрежови дейности, които биха могли да закрият мрежовата връзка и/или да претоварят интернет мрежата, както и да застрашат сигурността и работата на компютрите или оборудването на Доставчика или на трети страни. В случай на нарушение, Доставчикът незабавно и без предварително предупреждение прекъсва връзката и отказва на Потребителя достъп до услугите, докато нарушението не бъде отстранено.
  10. Потребителят се задължава да не прехвърля на сървъра на Доставчика файлове, съдържащи вируси или друг зловреден софтуер, който може да навреди на софтуера на Доставчика и/или други Потребители.
  11. Потребителят е длъжен да зачита интелектуалната собственост на Доставчика. Съдържанието, притежавано от доставчика е обект на закрила по "Закона за авторското право и сродните права". Използването на съдържанието по начин, който нарушава авторските права на Доставчика е забранено. Потребителят няма право да предоставя на трети лица с комерсиална или с некомерсиална цел каквото и да е съдържание, информация, технология, ноу-хау, които са извлечени от уебсайта. В случай на нарушение по настоящия член, Потребителят и/или абонатът носи отговорност за обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задължението от страна на Потребителя.
 6. Цени и условия за плащане, блокиране на акаунта и промени в цените
  1. Доставчикът предлага своите услуги под формата на различни безплатни и платени абонаментни планове. Цената на всеки абонаментен план и условията за плащане са публикувани на уебсайта срещу всеки един абонаментен план.
  2. Освен ако не е предвидено друго в абонаментния план, Абонаментът се заплаща предварително за избрания период, който бива едномесечен или годишен, в зависимост от абонаментния план, избран от Потребителя. Плащането се извършва чрез превод по банкова сметка на Доставчика. Доставчикът приема и следните начини на плащане: с кредитна/дебитна карта през системата на PayPal; с акаунт в PayPal; с кредитна/дебитна карта през ePay (без регистрация); от микросметка в ePay; на банкомат чрез Bpay.

   Възможните начини на плащане са описани и при избор на съответния абонаментен план.

   Цената на услугата се определя в зависимост от избрания абонаментен план, който може да е едномесечен и едногодишен и се дължи към момента, в който Потребителят се регистрира успешно за съответния план (Дата на фактуриране).

   В случай, че потребителят иска да премине от месечен към годишен Абонамент, това ще е възможно, считано от първия ден на следващия месец за фактуриране.

   Плащането по фактурата за Абонамента се дължи на датата на падежа, посочен във фактурата. Ако Абонатът закъснее с повече от 2 дни с плащането на Абонамента, Доставчикът ще изпрати напомняне на Потребителя, който е притежател на Абонамента на посочения от него имейл адрес при регистрацията. След изтичане на 10 дни от напомнянето, Доставчикът ще блокира достъпа за всички Потребителски акаунти по Абонамента.

  3. Абонатът изрично се съгласява Доставчикът да изпраща фактури (и напомняния в случай на несвоевременни плащания) на неговия имейл адрес.
  4. Ако Потребителските акаунти са били блокирани, блокирането ще бъде премахнато, когато всички непогасени задължения към Доставчика бъдат заплатени от Абоната.
  5. Ако Потребителят изтрие Потребителския си профил преди изтичане на Абонаментния план, акаунтът ще бъде недостъпен (блокиран) веднага след като бъде изтрит. В този случай, дори и да е създаден нов акаунт, неизползваната част от абонаментния план не може да бъде прехвърлена в новия акаунт.
  6. Доставчикът има право да променя цените на съществуващите Абонаментни планове и услугите, като промяната трябва да бъде публикувана най-малко 30 дни преди влизане в сила на новите цени.

   Новите цени се прилагат за съществуващите абонати само след като бъдат изрично уведомени за промените на посочения от тях имейл адрес най-малко 30 календарни дни преди измененията да влязат в сила. След изтичане на този срок, в случай, че абонатът не е заявил, че иска да се откаже от договора, абонаментът ще продължи в съответствие с новите цени.

   Нови абонаментни планове и нови платени услуги, които не засягат съществуващи абонати, могат да бъдат добавяни от Доставчика по всяко време без ограничения.

 7. Прекратяване на договора, прекратяване на абонаментния план, изтриване на потребителски акаунт
  1. Потребител, който е заявил безплатно ползване на услугите може да ги използва в продължение на 30 дни в пълна версия и няма да има задължение към доставчика след изтичане на Тестовия период. След края на Тестовия период абонатът има възможност или да избере някой от платените абонаментни планове или да продължи да ползва Услугата в безплатния ограничен базов пакет. Достъпът до пълната версия за услугата автоматично се прекратява в края на съответния Тестов период и не се изисква Доставчикът да бъде информиран изрично за прекратяване на договора.
  2. Освен ако не е уговорено друго при сключване на Абонамента за избрания абонаментен план, подлежащия на плащане Абонамент се прекратява автоматично с изтичане на периода на Избрания план. Когато Абонаментът изтече, Потребителят може да поднови Абонамента за следващия период. В случай, че платеният абонаментен план не бъде подновен в края на периода, той се преобразува в безплатен и в този случай, ще се прилагат правилата на предходния член. Доставчикът има право да изпраща напомняне на имейл адреса на Потребителя за датата на изтичане на абонаментния план.
  3. В случай, че по време на действие на някой от абонаментните планове Потребителският акаунт бъде прекратен, Доставчикът е длъжен да съхранява данните по отношение на Абоната съобразно правилата на българското законодателство.
  4. Ако Абонатът не е използвал нито една от предлаганите услуги в продължение на 1 година или повече, Абонаментът автоматично се прекратява и доставчикът има право да изтрие Потребителския акаунт, след като е информирал Абоната по имейл, че Потребителския му акаунт и всички данни ще бъдат изтрити. След това данните ще бъдат изтрити в рамките на 60 дни след извършване на уведомяването, освен ако действащото законодателство не предвижда друго.
  5. Доставчикът не е длъжен да съхранява данните на Абоната след изтичане на 30 дни от прекратяване на Абонамента, освен ако друго не е наложено на Доставчика от приложимото законодателство. При прекратяване на Абонамента Доставчикът съхранява само данните за Абоната и Потребителите, необходими за законна защита на претенции на Доставчика срещу Абоната и/или Потребителите.
 8. Задължения на доставчика. Ограничаване на отговорността на доставчика
  1. Доставчикът осигурява функционирането на Услугите, като осигурява възможност на Потребителя за нормално използване на услугите, предмет на настоящите Общи условия. Потребителят сам осигурява техническите условия за достъп до Интернет и използването на Интернет програми (Интернет връзка, мрежов хардуер, компютърен хардуер, операционна система, Интернет браузър и др.) В случай на неспазване на техническите условия, Потребителят няма право да подава жалба относно Услугата.
  2. Доставчикът осигурява функционирането на услугите, освен в случаите на:
  3.  - Неспазване на техническите условия на Потребителя (второ изречение от предходния член)
    - Фосмажорни обстоятелства;
    - Продължителна загуба на скорост;
    - Неизправност на интернет връзката;
    - В случай на отказ от услугите поради непреодолима сила, случайни събития, проблем в глобалната мрежа Интернет или в предоставянето на услуги, извън контрола на Доставчика, Доставчикът не носи отговорност и не е длъжен да възстанови платения Абонамент за използване на Услугата.

  4. Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие достъпа на трети лица до съхраняваната от потребителите информация.
  5. Доставчикът не носи отговорност за причинени вреди, в резултат на потребителска грешка, компютърен вирус, пропуск, прекъсване или проблем в самата система, поддържаща целостта и структурата на уеб-сайта.
  6. Доставчикът има право да откаже да изпълни заявената от потребителя услуга в случай, че последният откаже да предостави необходимото съдействие и информация, необходима за качествено и пълно изпълнение на услугата.
  7. Доставчикът не носи отговорност за непълно и неточно изпълнение на заявената услуга в случай на предоставена неточна, непълна или грешна информация от страна на ползвателя.
  8. Доставчикът не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието, съхранявана от потребителите.
  9. Доставчикът не носи отговорност за дейности, извършени от потребителите, нарушаващи изискванията на данъчното законодателство или съставляващи престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система.
  10. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било преки или косвени вреди, претърпени от Потребителя и/или Абоната в резултат на която и да е услуга или при грешни или неточни данни, публикувани на уебсайта на Доставчика.
  11. Доставчикът има право да подобрява работата на системата, без предварително уведомяване на Абоната. В случай, че достъпът до услугите трябва да бъде спрян, Доставчикът се задължава да информира Абонатите за очаквания по-дълъг период на прекъсване на услугата, най-малко 6 часа преди планираното прекъсване. При прекъсване до 30 минути поради редовни надстройки на софтуера, доставчикът не е длъжен да уведомява предварително Абонатите. Доставчикът не носи отговорност за последиците от такова спиране.
  12. Потребителят е длъжен да уведоми доставчика за всяка оперативна повреда и/или дефект в Услугата, за да може доставчикът да предприеме съответните действия за отстраняване на повредата своевременно. Доставчикът се задължава да отстрани възможно най-бързо всяка неизправност.
  13. Доставчикът се задължава да адаптира услугите в съответствие с приложимото законодателство на Република България в случай на настъпили промени в правната уредба, които изискват това. Доставчикът има право да прави подобрения в предоставяните услуги. Потребителят не може да предявява претенции срещу доставчика, в резултат на промени въведени от доставчика на услугата, или в резултат на въвеждане на нови услуги
  14. Доставчикът има право да добавя нови платени услуги по всяко време или да прекрати предоставянето на безплатни услуги. Доставчикът има право да предлага новите услуги на абонатите си или да прекрати предоставянето на безплатните услуги.
  15. Доставчикът е длъжен да информира абонатите си при промяна на цените чрез изпращане на имейл поне 30 дни преди влизане в сила на новите цени.
  16. Доставчикът не гарантира правилното функциониране на услугите, които се предоставят безплатно.
  17. Доставчикът не гарантира за точността на информацията, публикувана на уебсайта. Потребителите я ползват на свой риск.
  18. При виновно неизпълнение на задълженията си доставчикът отговаря за причинените на ползвателя вреди. Максималната отговорност на доставчика се ограничава до размера на абонаментната такса, заплатена от потребителя или абоната за съответната услуга за период до 12 месеца преди събитието, за което се иска обезщетение.
  19. Исковете за обезщетение могат да бъдат предявени само от Потребителя или Абоната само ако има доказателства, че доставчика е действал при груба небрежност.
  20. Потребителят/Абонатът не могат да искат обезщетение ако са изминали повече от три (3) месеца от настъпване на събитието, освен ако Потребителят/Абонатът не са могли да поискат обезщетение в рамките на този период не по тяхна вина.
  21. Доставчикът предоставя съдействие на своите потребители чрез електронна поща или по телефон. Потребителската поддръжка е достъпна само за абонати и за лица действащи от името за абоната. Информацията, предоставена от Потребителската поддръжка не се счита за данъчна или счетоводна консултация и доставчикът не отговаря за непълна, неточна и невярна информация. Ако имате някакъв проблем от правен или счетоводен характер трябва да се консултирате с вашия адвокат, или счетоводител или друго квалифицирано лице.
 9. Защита на интелектуалната собственост

  Цялото съдържание на уеб-сайта - статии, снимки, дизайн, графики, компютърни програми, информационни системи, както и всяка друга информация, качена на уеб-сайта е изключителна собственост на "МИКСО АПС"ЕООД

  Използването на информация, съдържаща се в уеб-сайта за търговска цел, под каквато и да е форма (копиране, възпроизвеждане, модифициране, разпространение, публикуване) е абсолютно забранено. Доставчикът има право на обезщетение за вреди вследствие на използване на сайта в нарушение на правата на доставчика.

  Възпроизвеждането и модифицирането на съдържанието на уеб-сайта или част от него се извършва единствено с изричното писмено съгласие на доставчика.

 10. Надзорни органи

  Комисия за защита на конкуренцията
  Адрес: гр. София; бул."Витоша"№18;
  Телефон: (02) 9356113 уебсайт: www.cpc.bg

 11. Промени в общите условия

  Доставчикът си запазва правото да актуализира и допълва настоящите Общи условия, включително и цените на абонаментните планове по всяко време без предварително предизвестие. Новата актуализация ще е в сила от датата на последната промяна, посочена в горната част на настоящите Общите условия. Използването на уебсайта след публикуване на актуализацията означава, че се съгласявате с извършените промени. Направените промени ще се прилагат автоматично към съществуващите договорни отношения, доколкото промяната няма съществено правно и икономическо въздействие върху абонатите.

  В случай, че промените имат значително въздействие върху абонатите, като например промени в ценовата листа или в обема на услугите, Доставчикът уведомява абоната на посочения от него имейл адрес най-малко 30 календарни дни преди измененията да влязат в сила. След изтичане на този срок, в случай, че абонатът не е заявил, че иска да се откаже от договора, абонаментът ще продължи в съответствие с новите Общи условия и ценова листа.

  По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

  Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия, не води до недействителност на Общите условия като цяло.

 


Последни промени: 16.07.2021г.

Настоящите "Общи условия" са изготвени от LegalAdvice.bg