Какви данни трябва да съдържа една електронна фактура?

Всяка една електронна фактура трябва да съдържа същите задължителни данни като хартиената фактура, но представени в електронен формат.

Задължителни данни които трябва да съдържа всяка фактура включително и електронната фактура са:

  • Идентификационни данни: Електронната фактура трябва да съдържа данните за идентификация на продавача и купувача, които включват пълно име, адрес, данъчен идентификационен номер (ЕИК или ЕГН) и други регистрационни данни, съобразно местните изисквания.
  • Данни за фактурата: Електронната фактура трябва да има уникален номер и дата на издаване, също както при хартиената фактура. Тези данни помагат за идентификация и проследяване на фактурата.
  • Описание на стоките или услугите: Електронната фактура трябва да съдържа ясно и подробно описание на стоките или услугите, които се фактурират. Това може да включва наименование, кодове, количество и единична цена за всяка позиция, както и общата стойност.
  • Цена и обща стойност: Електронната фактура трябва да посочва цената на стоките или услугите, както и общата стойност за всяка позиция и за цялата фактура. В случай на отстъпки, такси или други финансови корекции, те също трябва да бъдат ясно указани.
  • Данъци: Електронната фактура трябва да посочва данъчните ставки и сумите, свързани с ДДС или други данъци, които се прилагат върху стоките или услугите. Това включва и общата сума на ДДС или други данъци, които се добавят към общата стойност.
  • Информация за плащане: Електронната фактура може да включва информация за начина на плащане, като банкови реквизити или други сведения, свързани с плащането.
  • Подпис: Една от ключовите характеристики на електронните фактури е използването на електронни подписи за гарантиране на автентичността и непроменяемостта на данните. Електронният подпис представлява криптографски съставен елемент, който удостоверява идентичността на издателя на фактурата и осигурява нейната цялостност.

Това са основните и задължителни данни които трябва да съдържа всяка енда фактура, освен тези данни фактурите могат да съдържат и други данни които не са задължителна част от реквизита на една фактура.