Кога една фактура трябва да бъде анулирана?

Една фактура трябва да бъде анулирана когато е допусната грешка в нея и тази фактура е отразена във вашия дневник за продажбите или в дневника за покупките на получателя. Фактурата трябва да бъде анулирана и да бъде издадена нова фактура, тъй като добавки и поправки във вече издадена фактура не са разрешени.

В качеството си на доставчик (издател на фактурата) следва да съхранявате всички екземпляри на анулираната фактура, включително екземпляра, предназначен за получателя по доставката (вашия клиент).

Трябва да бъде съставен и протокол за всяка от страните, който да съдържа следната информация:

  • основанието за анулиране
  • номера и датата на документа, който се анулира
  • номера и датата на издадения нов документ
  • подпис на лицата, съставили протокола за анулирането

Промяната в данъчните задължения, до която водят измененията в анулираните фактури, налага измененията да бъдат отразени в дневниците на участниците в доставката, по повод на която са издадени. Начинът, по който се отразява анулирането им зависи от това дали корекцията на данните в тях се извършва в данъчния период, в който е издаден съответният документ, или след това.
Отчитането на анулираните документи се извършва по реда на приложение № 12 по ППЗДДС.